Generalforsamling lørdag den 22.februar 2022 kl. 13.


1.Velkomst ved formand Helle Østergaard.

2.Valg af dirigent: Karsten Skovsgaard er valgt.

3.Registrering af fremmødte haver: 49 stemmeberettigede haver.

4.Valg af referent: Janne Westlund.

5.Nedsættelse af stemmeudvalg: Christian Østergaard Thorsen , KarstenSkovsgaard og Jan Christiansen er valgt.

6.Formandens beretning: Vedhæftet bilag til referatet.

Formandens beretning er godkendt.

7.Fremlæggelse af regnskab v. Bitten kredskasserer. Vedhæftet bilag.

(Underskud på 58.438,52-kr).

Regnskabet er taget til efterretning.

8.Indkomne forslag – de 2 første forslag er en tilføjelse af nye punkter i vores særlige regler.


Forslag 1: Fremmøde til fællesarbejde i kolonien skal ske ved deltagelse af mindst en person pr. havelod og mindst en gang årligt.

Registrering foregår af bestyrelsen.


Forslag 1 vedtaget ved håndsoprækning.

Bod ved udeblivelse 500,- kr. som opkræves med januar haveleje året efter.


Forslag 2: Punkt 13 i særlige regler – festpladsen kan lejes for 1000,- kr (mod tidligere 500,- kr.).

Forslag vedtaget ved håndsoprækning.

.

Forslag 3:Der tilføjes denne regel til vores særlige regler i Venezuela:

Ved misligholdelse af haver, brud på regler i foreningen m.m. gives en skriftlig advarsel = 1. gule kort. Herefter har havelejer 8 dage til at rette op på omtalte advarsel.

Skulle detteIKKEske, gives samme skriftlige advarsel = 2. gule kort. Med 2. gule kort følger også en bod på 500,-kr. som opkræves efterfølgende haveleje. Igen har have-lejer 8 dage til at rette op på omtalte advarsel.

Herefter gives rødt kort og opsigelse indledes.

Efter ovenstående skriftlige henvendelser og medhørende bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen ved uoverensstemmelse,på lejers regning,få udarbejdet en rapport fra forbundets havekonsulent, som kan fastslå om haven er tilstrækkelig vedligeholdt.

Ligeledes kan have-lejer selv kontakte forbundets havekonsulent hvis der er indvendinger mod evt. gule kort eller rødt kort. Udgift til havekonsulent pålægges også her have-lejer.

Der stemmes om bod efter 2. gule kort på 500,- kr., samt tilføjelse til foreningens særlige regler.

Forslag vedtaget ved håndsoprækning.


Forslag 4: Forslag til lån etablering af nye vandledninger i kolonien.

Tilbuddet lyder på 550.000,-kr. (plus/minus). Løbetid på lånet er på 10 år. Afdrages på 6000,- pr. måned.

Dvs. 252,-kr. pr. havelod hvert halve år.

Vedtaget ved håndsoprækning.


Forslag 5: Der foreslås at reglen om brug af el- og motordrevne maskiner, tilføjes:det er muligtat bruge el- og motordrevne maskiner søn- og helligdage mellem kl. 10 og 12.

Dette af hensyn til dem der arbejder og at det danske vejr ikke nødvendigvis tillader græsslåning de øvrige dage.

Forslaget er vedtaget ved afstemning - 25 for – 22 imod.


Forslag 6: Det pålægges at bestyrelsen laver et budget hvert år.

Forslaget er forkastet ved håndsoprækning.


Forslag 7: Bålpladsen omdannes til parkeringspladser.

Begrundelse: Da der åbenbart til tider er mangel på gæsteparkeringspladser foreslås det, at bålpladsen omdannes til parkeringspladser til gavn for hele kolonien.

Forslaget trukket tilbage – vi har ikke råderet over den gamle bålplads – det er alene kommunen der har råderet over pladsen.


Forslag 8: Der bliver stillet til forslag at bestyrelsen pålægges at etablere veje/reetablere vejene i Haveforeningen.

-Vi pålægger bestyrelsen, at få vejene i haveforeningen reetableret/etableret som brugbare gå- og kørevenlige veje, der kan holde til de særlige vejrforhold vi er underlagt.

Dette skal ske indenfor den eksisterende økonomi, der blev forbedret med en stigning på 600,- kr. pr. år pr. grund til sidste generalforsamling.

En udarbejdet plan der kan strække sig over 3 år for at få alle vejene lavet, vil være acceptabel.

Punktet uddybes på generalforsamlingen.

Forslaget trækkes tilbage.


9.Valg af formand: Helle Østergaard Thorsen er valgt.


10.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Bjarne Sørensen, Lene Jakobsen og Povl Møller

Lene Jacobsen genopstiller

Kate Holmegaard stiller op

Lisbeth Nielsen stiller op

De er valgt.


11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelse (1 årig periode):

Christian Østergaard Thorsen – Kongevejen 8.

Gitte Hartvig Nørgaard - Baronessevejen 3


12.Valg af festudvalg:

Jan Hartvig Nørgaard - Baronessevejen 3

Stine Annesen – Hertugvejen 25

Jan Christiansen – Kronprinsvejen 14.


13.Valg af hjælpere til festudvalg:

Inge Josephsen – Grevindevejen 23

Kate Holmegaard – Kronprinsvejen 24

Christian Østergaard Thorsen – Kongevejen 8

Camilla S. Hornbæk – Kronprinsvejen 20

Helle Søberg – Kongevejen 7

Povl Møller – Bådevænget 26


14.Valg af revisor til festudvalg:

Vibeke Dalsgaard.


15.Valg af delegerede til kredsgeneralforsamling (bestyrelse plus suppleanter 4). Jens Martin Jensen – Kronprinsvejen 18

Rene Rasmussen – Grevindevejen 1

Vibeke Dalsgaard – Baronessevejen 14

Jan Christiansen – Kronprinsvejen 14

Næste kredsgeneralforsamling er 18. juni kl. 13.


16.Valg af suppleanter til kredsgeneralforsamling (gerne 6 personer).

Heidi Kristensen – baronessevejen 16

Karsten Skovsgaard – Kronprinsvejen 18

Jytte Lindenfeldt – Adelsvejen 2

Inge Josephsen – Grevindevejen 23

Gitte Nørggard – Baronessevejen 3

Inge Thomassen – Baronessevejen 3.


17.Evt.

Der bliver spurgt til klimabro – vi er omkranset af fredet område. Det kommer ikke til at berøre Venezuela.

Kate gør opmærksom på de rystelser der påvirker de huse der støder op til Bygma. Kate har teten på kontakt til Bygma.

Der er fundet en kioskforpagter – Ole Johannesen.

Der bliver spurgt til vores lejekontrakt med kommunen – der er ikke udløbsdato på vores lejekontrakt.