Ordensregler1. Beplantning

Havens træer og større beplantninger må ikke sættes nærmere skel end 1,50 m.

Haverne skal holdes fri for ukrudt, og anlagte græsplæner skal klippes regelmæssigt. Haverne skal henligge i ordentlig stand, affald o.lign. skal opbevares, så det ikke er til gene for naboerne. Intet må henkastes i læbælter, skelafgrænsninger, fællesarealer o.lign.
Hvert medlem skal anlægge og vedligeholde sin havelod som pryd-og/eller køkkenhave. På havelodden må ikke drives nogen form for erhvervsvirksomhed.


2. Afbrænding
Ingen former for afbrændingmå finde sted i de enkelte haver i tidsrummet 1/5 til 1/10.Uden for disse datoer må der kun afbrændes i tønde, og brandtilsynets krav om afstand til bebyggelse på 10 mskaloverholdes.

3. Hække

Hækkenes højde må max. være på 1,80 m.


4. Bebyggelse

Bebyggelser skal altid holdes i pæn og ordentlig stand. Bestyrelsen har ret til at påpege istandsættelser af bebyggelse, som i væsentlig grad skæmmer den enkelte have og kolonien.
Materialer beregnet til senere brug skal være opstablet.

Havernekan bebygges med nye huse, eller der kan efter godkendelse fra haveforeningens bestyrelse overflyttes hus fra andet sted. I begge tilfælde skal der indgivesansøgning om byggetilladelsetil kredsens byggeudvalg.
I øvrigt skal allebebyggelser være opført efter myndighedernes forskrifter og byggevedtægter for opførelse af kolonihavehuse i Randerskredsen.

Ethvert hus skal være færdigbygget senest 1 år efter, at der er givet iværksættelsestilladelse fra kredsens byggeudvalg.
Husene skal opfylde følgende betingelser:
Husets tagkonstruktion skal være ensartet overalt (dog undtagetoverdækkede terrasser). Redskabsskure og toiletter skal være sammenbygget med hovedhuset. Skelafstand skal overholdes.
Beklædningsmaterialer og egentlig opbygning af huse må kun ske med træmaterialer.
Opmuring eller opstøbning af huse må ikke finde sted.Undtaget herfra er sokkel, som kan støbes. Anden støbningmed beton i haverne er ikke tilladt.
Campingvogne må ikke uden tilladelse fra bestyrelsen placeres på koloniens område.


5. Radio- og TV-antenner


Derkan givestilladelse til opsætning af radio- og TV-antenner på følgende betingelser:

1.Antennerne skal opsættes, så de til enhver tid skæmmer mindst muligt.

2.Antennerne skal til enhver tid stå lige (i vater og lod).

3.Kabelføringen skal bindes til masten, så den ikke flagrer og virker skæmmende.

4.De opsatte antenner skal sidde i en højde, dergiver et brugbart signal, dog ikke højere end 5 m over jordoverfladen.

5.Tvivlsspørgsmål skal afgøres af bestyrelsen, og dennes afgørelse er bestemmende.

6.Tilladelsen kan i tilfælde, hvor disse bestemmelser ikke overholdes, tilbagekaldes af bestyrelsen..

6. Koloniens veje

Medlemmerne skal holde halvdelen af vej og læbælte ud for den lejede havelod fri for ukrudt og iordentlig stand. Det gælder også ved opfyldning af huller i vej.
For haveparceller med tilstødende grøft/afvandingskanal inden for koloniens område gælder, at lejeren af pågældende haveparcel har pligt til nødvendig oprensningaf samme.
Materialer, som er tilkørt til brugi haven, skal fjernes fra vej eller p-pladssenest en uge efter modtagelsen.Materialer må ikke placeres, så de generer udrykningskøretøjer og øvrig trafik på vejen.

Ved skader på vandledninger og andre ødelæggelser forårsaget af tilkørsel med materialer til haverne, pålægges den have, som har forårsaget skaderne, erstatningspligt over for haveforeningen og eventuelle andre skadede haveparceller.

7. Fart i kolonien
Kørende på koloniens veje skal vise agtpågivenhed, og hastigheden må ikke overstige 15 km/t inden for kolonien.
Af hensyn til andre beboeres transportmidler og eventuelle udrykningskøretøjer må der ikke parkeres på de enkelte veje i kolonien, kun på etablerede p-pladser.


8. Grønne områder

De grønne områder skal være frit tilgængelige for foreningens medlemmer og deres husstande. Områderne skal stå direkte under medlemmernes beskyttelse.

Al leg på pladserne skalophøre efter den enkelte kolonis bestemmelse.

Alle hunde skal uden forden enkelte haveføres i snor. Det gælder alle typer hunde. Hundes efterladenskaber på veje o.l.skal opsamles.


9. Vand

Misbrug af vandledningsvand i kolonien må ikke finde sted. Havevanding med slangemå ikke finde sted uden stadig opsyn. Det gælder også natvanding.
Bilvask og vask af andet med slange er ikke tilladt. Det gælder også ved afvask af drivhus.

Rindende vand til andet end havevanding er ikke tilladt.

Overtrædelse af disse påbud kan medføre vandbod. Bodens størrelse skal være vedtaget på koloniens generalforsamling.
Eventuelle kommunale vandingsforbud eller vandrestriktioner går forud for koloniens eventuelle restriktioner.

10. Åbning for vand i kolonien
Hvor vandhaner i den enkelte haver ikke er lukket, når der åbnes for vandet om foråret, og der derved spildes vand, kan foreningen pålægge lejeren en bod. Bodens størrelse skal være vedtaget på koloniens generalforsamling. Den enkelte havelejer er pligtig at møde, når der åbnes for vandet. Kan lejeren ikke give møde, skal der aftales med andre om kontrol af haner og opsyn af samme i et rimeligt tidsrum efter åbning.


Vedtaget på Kredsgeneralforsamlingen 27. marts 2013.
(Små ændringer er fra august 2013.)