Venezuela Kolonihave

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde og havevandring mandag den 19. september kl. 17 2022. (Mødet foregår ved Bo)

Deltagende: Bo, John, Lene, Kate og Helle.

Afbud:Janne. (Lisbeth deltog i havevandring)

1. Opfølgning på haver efter havevandring: 24 haver får denne gang et skriv fra os. De fleste steder grundet ukrudt i hæk og p.plads.

2. Opfølgning på møde med have lejer: Der er forepørgsel og tvivl om hvorvidt det er lovligt at have forhøjet p.plads i haverne, Ifølge vores gamle kontrakt med Randers havn og nu Randers kommune er det kun lovligt at hæve haverne med max 20 cm over vejniveau. Vi i bestyrelsen forsøger at få lov af kommunen til at ændre det sådan at det på p.plads er lovligt at hæve niveauet til f.eks. 40 cm, grundet den til tider høje vandstand .

3. Forberedelse til fællesarbejde lørdag den 24. september 10-13 Helle slår opslag op på facebook og i opslagskassen efter mødet og modtager tilmeldinger: Ukrudt omkring kiosk Trailerplads Buskrydde langs grøft ved p.plads Malerarbejde Tage telt ned, hvis vejret tillader Kate John og Helle deltager fra bestyrelsen deltager på dagen.

4. Møde vedr. fælles forsikringer (Helle informerer) Vi er enige om at vi udbreder vores nye tilbud vedr. fælles forsikringer. Det enkelte medlem der ønsker at tage imod tilbuddet kontakter selv forsikringsassurandøren og vores kredskasserer opkræver via havelejen på de medlemmer der ønsker at tage imod tilbuddet. Helle laver opslag snarest.

5. El i kiosk Aftale er lavet med Hornbæk vedr. småting der skal laves.

6. Breve modtaget fra et par have lejere. (Helle) Brevene er gennemgået og Helle vender tilbage til de enkelte medlemmer med svar.

7. Maskiner efter klokken (Bo) Opfordring fra bestyrelsen vedr. brug af maskiner i de tidsrum der nu engang er lovligt. Bestyrelsen foreslår ændring af reglerne vedr samme til kommende generalforsamling. Pt. er reglerne følgende: I tidsrummet 15. maj til 15. september må motor og eldrevne maskiner bruges alle hverdage, lørdage indtil kl 16 og søn- og helligdage mellem kl. 10 og 12. I forbindelse med nødvendigt byggeri kan der søges dispensation dispensation fra ovenstående . Henvendelse til formanden eller bestyrelsen senest 3 dage inden.

8. Helle har udlånt Ternen til skydeklubbens afslutning 22. oktober 2022.

9. Dato for næste møde og hurtig snak om dato for lukning af vandet og afslutningsarrangement. Næste møde er fastsat til mandag den 3. oktober 2022 og havevandring er med særlig fokus på hække og efterfølgende møde hos Kate. Til afslutning af sæsonen laver Ole aspargessuppe kl 13 lørdag den 29. oktober og dette for alle medlemmer. Vi lukker for vandet søndag den 30. oktober kl. kl 11.

10. Haver til salg/Vurderede haver Helle informerer

 11. Evt. Ingen punkter drøftet under dette punkt

Bestyrelsesmøde den 22. august 2022 Haveforeningen Venezuela.

Tilstede, Bo Vitting, Helle Thorsen, Lisbeth Nielsen, Kate Holmegaard, John Kleiner, Lene Jacobsen og Janne Westlund. Suppleant Gitte Jensen.

1. Kort gennemgang af havevandring: 24 haver får i denne omgang en lille hilsen. Færre end sidste gang og en fornøjelse at se de haver der har styr på deres ”ukrudt”.

ALLE henvendelser til haveejere skal Helle have besked om.

Alle byggeri (lovligt/ulovligt) går gennem byggeudvalget og der tages kontakt til haveejere mundtligt.

2. Info vedr. ny vandledning og ekstra stophaner: Hver haveejer skal selv kontakte Nr. Borup maskinstation for at få koblet vand fra stophane til egen ledning.

3. Planlægning af fællesarbejde lørdag den 27. august: Helle har lavet opslag og bestiller mad ved Ole.

 Buskryddere på stier samt køre affald – John står for det – 2 til 4 mand + køre affald.

 2 mand med trailer og bil til at køre på lossepladsen.

Nedgravning af vandledning – Bo står for det – 6-8 mand med skovle, samt fliser i pissoir

 Malerarbejde – Janne sætter malerarbejdet i gang – gerne 4 mand.

 Kioskområdet – Lisbeth står for ukrudt ved kiosk.

4. Havetraktor – forsikring: Havetraktor over 12 hestekræfter skal forsikres – Helle undersøger om vores nyindkøbte havetraktor skal forsikres.

5. Brev fra medlem drøftes: I forbindelse med drøftelse fra medlem gennemses kontrakten med Randers Kommune.

6. Forslag til udsmykning af træstub: Ja tak – vi har modtaget et fint forslag fra et havemedlem.

7. Evt: Børnedag i Venezuela: Fin dag – næste år koordineres det så den ikke foregår i Randersugen.

Randersfortællerne vil gerne komme igen til næste år. Det vil vi glæde os til.

8. Haver til salg/solgte haver: Helle orienterede kort herom.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde lørdag den 6/8-2022.

 1.Økonomi:

 P.T har vi ca. 90.000,-kr. Vi mangler fortsat nogle havelejer og mangler nogle udgifter.

 2. Kiosk/strøm:

Der er IKKE bimåler koblet på kiosken. Det vil sige at kioskforpagter betaler strøm for kiosk/ternen/toilettet. Foreningen betaler rengøring, samt tømning af tank.

Dette ifølge kontrakt. Kontrakten kan evt. revurderes til næste sæson.

Vi bestiller elektriker til at installere kraft (strøm) til kiosken. (Helle).

Helle finder en sensorlampe til kiosken (udendørs) samt postkasse til kiosken.

 3. Telt: 

Vi forsøger at sætte det gamle telt op – blot for resten af sæsonen. Så er vi i tænkeboks mht. køb af nyt telt – til næste sæson.

 4. Vi har modtaget diverse spørgsmål fra kolonister.

Helle orienterede bestyrelsen og sender svar ud.

Bestyrelsesmøde Haveforeningen Venezuela tirsdag den 5. juli + havevandring.

Tilstede: Bo Vitting, Lene Jakobsen, Helle Østergaard, Kate Holmegaard.

Referent: Janne Westlund.

1. Opsamling på havevandring: 31 haver fik i denne omgang en hilsen/gult kort.

Husk: Hvis du/I ændrer adresse så husk at ændre adresse i kolonihaveforbundet (Vestergade).

2. Opsamling på arbejdslørdag: Vi nåede endnu engang meget. Der er lang tid til næste arbejdslørdag – måske kommer der opslag på Facebook – mht. til frivilligt at give et ekstra nap hen over sommeren. Gerne til græsklip, ukrudt ved kiosk og malerarbejde.

Det er for foreningens og fællesskabets bedste.

3. Kommunikation: Vi arbejder ihærdigt på at formidle de ting der rører sig i kolonien. Hvis medlemmer har spørgsmål eller undrer sig over noget så tag fat i os fra bestyrelsen. Så undgår vi nemmest misforståelser eller at forkerte historier løber rundt i kolonien. Dette er til stor skade for vores kære koloni – hvor vi jo gerne skulle hjælpe og støtte hinanden.

4. Ternen: Der er nu rengjort i Ternen. Ternen bruges af skydeklubben, banko-holdet, festudvalget. Ternen bruges til fester i foreningsregi. I forbindelse med teltudlejning kan Ternen også benyttes. Teltet kan lejes af foreningens medlemmer.

5. Camplet bag kiosken: Kate sørger for at den bliver fjernet hurtigst muligt. (Vej 7 bruger den ikke mere).

6. Havekonsulent: Han kommer den 14. juli kl. 16.15. Tirsdag den 12. juli mødes et lille udvalg og indstiller haver til præmiering.

7. Dige Kongevejen haveaffald: Der er smidt en masse haveaffald på diget ved Kongevejen – Helle svarer medlemmet (på baggrund af henvendelse/brev).

8. Solgte haver: Vi drøfter i fællesskab hvilke haver der er til salg/solgt.

9. Info vedr. kommentar på hjemmesiden: Helle informerede om hjemmesiden og kommentarfeltet. Vi vil opfordrer alle medlemmer til at skrive til bestyrelsens mail. På hjemmesiden kan der ikke svarers fyldestgørende da der kun kan skrives med et vist antal anslag.

10. Evt: Skilt ved Hertugvejen/Kongevejen skal rettes op. Helle finder ud af hvem der har påkørt skilt og kontakter kommunen for nyt skilt.

Der skal kobles vand på kiosken – Bo har stafetten og gi’r lyd når han har brug for hjælp til nedgravning af vandledning.

Næste bestyrelsesmøde er den 22/8 + havevandring.

Mødet holdes ved John.

Bestyrelsesmøde den 25. maj 2022.

Tilstede: Bo Vitting, John Kleiner, Helle Østergaard, Kate Holmegaard. Suppleant: Gitte Jensen

Referent: Janne Westlund.

 1. Havevandring: Der er gået havevandring og 49 haver er noteret til at få et skriv inden 14 dage.
 2. Opfølgning fra fællesarbejdet: Ca. 30 haver var repræsenteret – Vi nåede en del. Forslag: Hvis der er større projekter vil vi overveje muligheden for at indkalde til en ekstra arbejdslørdag – eksempelvis anlæg af bålplads, parkeringspladser m.m.
 3. Info vedr. vandledninger: Helle informerede kort om vores nye vandledningsprojekt – aftal individuelt hvad du skal have lavet med Nr.Borup maskinstation når de kommer på din vej.
 4. Nye oversigtskort til kolonien: Udsættes til næste gang.
 5. Affaldsproblem i kioskområdet – hvad gør vi?: Skraldespandene skal tømmes hver dag – Janne tager en snak med Ole om affaldet.
 6. Oprensning af side-afvandingskanalerne: Det er op til de enkelte havelejere at rense det stykke kanal der støder op mod ens have. Kate og Lisbeth vil undersøge muligheden for at man kan lave en fællesoprensning af kanalerne.
 7. Helle informerede kort om hvilke haver der overdraget/solgt.
 8. Brug af kioskområdet: Lokalet bag kioskområdet er KUN til åbne arrangementer – ikke lukkede fester. Og primært til koloniens folk.
 9. Daglig drift: John og Kate står for daglig drift – Helle laver håndværkerliste. Alle akutte ting sorterer under daglig drift.
 10. Brev fra medlem: Helle orienterede kort om brev og det er printet til protokollen.
 11. Evt: Kommunikation: Heraf kunne vi konkludere at vi arbejder på at blive bedre til at kommunikere – både internt i bestyrelsen, men også ud til medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde er den 13. juni kl. 18. juni hos Lisbeth – Grevindevejen 19.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2022.05.03

Tilstede: Bo Vitting, Helle Thorsen, John Kleiner, Lene Jacobsen, Kate Holmegaard og Suppleant Gitte Jensen.

Referent: Janne Westlund.

 1. Forberedelse af fælles arbejdsdag:

Maling af træværk ved kiosk – Lene står for malerarbejdet (6 personer + Lene).

Ukrudt i kioskområdet – Janne organiserer ved kioskområdet (6-8 personer + Janne).

Buskrydde ved P-plads – Bo står for det – (5 personer + Bo).

Klip af græs – Bo sørger for det (2 personer + Janne + Bo).

Trailerkørsel til genbrugspladsen (2 personer har meldt sig).

Oprydning af bålplads – Kate sørger for det (4 personer + Kate).

Numre ved trailerplads – John sørger for det (6 personer + John).

Hundekroge – John indkøber 2 kroge.

Ternen rengøres – Lisbeth og Mia ordner det.

24 tilmeldte + Bo, Kate, John, Lene, Lisbeth og janne deltager.

 1. Daglig drift hvad indebærer det:

Vi har drøftet hvad daglig drift indebærer. Kate og John står for daglig drift.

 1. Vandspild på åbningsdagen:

Opsamling af medlemmer der havde vandspild på åbningsdagen.

Helle orienterer Bitten på kredsen.

 1. Projekt ny vandledning:

Vi forventer, at arbejdet med nye vandledninger starter den 9. maj. Helle orienterer løbende via facebook.

 1. Drift af kiosk:

Vi har drøftet driften af kiosken.

 1. Vejskrab og nødder – forespørgsel på pris på vej.

Vi har 2 tilbud på afretning/opfyldning af veje. Det påhviler stadig hver enkelt havelejer at etablere/vedligeholde vejen. Vi foreslår at man snakker sammen på vejen og samlet får lavet vejen. Det samme gælder de haver der ligger op mod bække – lav evt. kollektiv aftale om oprensning af bække.

 1. Haver til salg/solgte haver:

      Helle orienterede kort om de haver der er til salg/solgt.

      Ved interesse kan man henvende sig til Helle.

      10. Evt: Næste bestyrelsesmøde kl. 17 ved kiosken – havevandring+møde.

Bestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2022.

Tilstede: Lene Jakobsen, Lisbeth Nielsen, Helle Østergaard, Bo Vitting, John Kleiner, Kate Holmegaard og Janne Westlund.

Referent: Janne Westlund.

Konstituerende møde: Kort orienterende møde om bestyrelsens arbejde.

Helle er formand.

Janne er sekretær.

Byggeudvalget består af Kate Holmegaard, Lene Jakobsen, Bo Vitting og John Kleiner.

Daglig drift: Kate Holmegaard kontaktes – 27288351 og John Kleiner – 50487837.

(Herunder aflæsning/opsyn af vandur).

Lene står for udlejning af telt – 28739445

1. Vandåbning den 26/3 kl. 11.

Lisbeth – Grevindevejen

Lene – Baronessevejen og Fyrstevejen

John – Bådevænget og Adelsvejen

Bo – Kiosken

Kate – Kronprinsvejen

Helle – Hertugvejen

Christian – Kongevejen

1. Kiosk:

John får lavet det sidste færdigt på toilet i kiosken. John kontakter Lene når det er færdigt til at blive malet.

Helle sørger for at varmepumpen kommer op inden sæsonstart.

Fredag den 25. marts kl. 11 gør Kate og Lene klar til åbning af kiosk.

 1. Nye mødedatoer:

Mandag den 4. april kl. 18 hos Kate.

Tirsdage den 3. maj kl. 18 hos Bo.

Fællesarbejde er fastsat til lørdag den 11. September kl. 10-13.

Nærmere info om hvad vi skal have lavet kommer efter vores næste bestyrelsesmøde 6. September.

Der vil blive sørget for en øl eller vand i pausen kl. 11.30 og 2 stk  håndmadder pr. Person samt 1 øl eller vand under maden, som vi spiser når vi er færdige kl. 13..

Af hensyn til indkøb af øl/vand og mad er det vigtigt i tilmelder jer senest søndag den 5. September til Helle  sms 28153405

Mailadresser

På generalforsamlingen blev det besluttet at korrespondance mellem bestyrelsen og medlemmer foregår på mail, selvfølgelig kun for dem der har en sådan, men derfor er det nødvendigt for os at vi har en opdateret mailadresse fra jer.

Send mig venligst en mail så jeg kan tjekke om vi har jeres mail adresse eller om den er korrekt.

Søs Cordes McFeely 08.06.2022 12:13

Kan ikke se konklusioner i ref fra best.møderne. I har drøftet daglig drift,men hvad er konklusionen? Dato for næste best.møde?

Helle Østergaard Thorsen 20.05.2022 06:13

Hej Søs
Det er besluttet på en generalforsamling at referater fra diverse møder bliver lagt på hjemmesiden, og der bliver hængt et op i vores opslags kasse.

Søs Cordes McFeely 19.05.2022 06:08

Jeg mangler årstal for de forskellige møder/arrangementer. Kan referater ikke komme i postkasserne ?Ikke alle har FB eller kender til denne hjemmeside.

Nyeste kommentarer

06.12 | 15:20

Nej desværre. Grunden lejer vi, men det der er placeret p...

05.12 | 21:01

er der pensionist kolonihaver i foreningen...

18.10 | 18:50

Er kiosken lukket?

12.10 | 17:00

Hej, hvad er der at haver og hus til salg?