Venezuela Kolonihave

Særlige regler for Venezuela

Kære kolonist 

 

Kære kolonist
Velkommen i haveforeningen Venezuela.
Vi håber du finder dig godt tilrette i vores fællesskab. Vi har mange tilbud til medlemmerne her i kolonien
og vi kan tilbyde dig at låne, leje eller bruge.
Men for at passe godt på vores koloni er vi nødt til at have nogle regler. Udover vedtægter,
byggereglement og ordensregler får du her et sæt med særlige regler som er gældende for netop vores
koloni.
Reglerne er ikke lavet for at genere vores medlemmer - tværtimod - de giver blot nogle anvisninger på
ting vi gerne ser overholdt for at vi stadig kan have en dejlig haveforening at virke i. Vi håber meget at du
vil vise forståelse for dem. Er der noget du er i tvivl om, så spørg bestyrelsen. Endnu engang -
velkommen i Fjordens Perle. Haveforeningen Venezuela.
Haveforeningen Venezuela


Særlige regler.


1. Parkering på vejene er ikke tilladt. Der henvises til p.plads i egen have. Alm trailere må
parkeres på egen p.plads.
Alle p.pladser fra trailerplads mod kiosken er fortrinsvis KUN til gæsteparkering. Have lejere
opfordres til at have p.plads i egen have. Parkering omkring kiosken er forbudt. Gælder dog ikke
kiosk forpagter. Kortvarig standsning for køb i kiosk er tilladt. Knallerter, motorcykler og cykler
skal parkeres på de dertil anlagte flise pladser omkring kiosk.


2. Stærkt lugtende materialer som f.eks ko gødning må ikke tilføres i kolonien i perioden 15.
april til 15. oktober.


3. Køkkenaffald skal afleveres i lukkede poser i koloniens containere på Kronprinsvejen ud
for nr. 4. Store sække skal tømmes ud i containeren så indholdet fylder mindst muligt.
Containerne må ikke fyldes mere end låget kan lukkes. Papir og flaskecontainere er placeret
samme sted. DER MÅ IKKE STILLES NOGET SOM HELST UDEN FOR CONTAINERNE.


4. Der er indført kortsystem til badrum. Kortet koster 50 kr. som engangsbeløb. Herefter
optankes kort til bad hos formanden. Det koster kr. 4 pr. gang for bad på 3 minutter, Der kan
købes ekstra tid hvis det ønskes. Anvisning ved badet. Toiletter og bad er åbent i kioskens
åbningstider. Hvis man ønsker at gøre brug af bad/toiletter uden for åbningstiden kan man
låse sig ind med kortet. Taber man kortet eller forlægger det, er kort og evt. op tankede
penge tabt. Toiletter og bad er lukkede udenfor sæsonen og kan ikke benyttes.


5. Båd trailerplads
Det er muligt for have lejere at leje en båd trailer plads, såfremt der er ledige pladser. Der
oprettes venteliste . Max 1 bådtrailer plads pr. have lejer, dog kan der lejes 2 i en periode
hvis der er ledige pladser. Og dette kun indtil venteliste opstår. Der er 12 pladser i alt.
1
Pris 200 kr. pr. år. Depositum for nøgle 50 kr. Nøglen ombyttes 1 gang årligt, sammen med
betaling for kommende sæson.
Opbevaring af mindre både o.l i sæsonen skal ske på egen plads i fjorden eller ved offentligt
ophalersted. Der må fra 14 dage efter åbning af kolonien og til 14 dage før lukning af
kolonien ikke opbevares både i haven eller på havens p.plads. Både over 18 fod er ikke
tilladt at opbevare i kolonien.


6. I tidsrummet 15. maj til 15. september må motor- og eldrevne have/arbejdsredskaber
bruges alle hverdage, lørdage indtil kl. 16 samt søn- og helligdage mellem kl. 10 og kl. 12.
I forbindelse med nødvendig byggeri kan der søges dispensation fra ovenstående.
Henvendelse til formanden eller bestyrelsen senest 3 dage forinden.
Musik må ikke virke støjende på naboer og andre. Evt udendørs musik skal ophøre senest
kl. 22 medmindre man har en aftale med naboer og andre der kan føle sig generet af
musikken. Undtaget fra disse bestemmelser er musik på festpladsen og området bag
kiosken i forbindelse med sommer/ efterårs fester eller ved private fester når pladsen bag
kiosken er udlejet.


7. Hver havelod skal have en postkasse ud mod vejen så man kan modtage haveblad,
informationer og indkaldelser til generalforsamlinger. Postkassen kan bestå af en trækasse,
rør eller metalkasse. Den bør om muligt være vandtæt. Alle haver skal være forsynet med
havenummer ved indgangen til haven. Nummeret skal holdes synligt hele tiden. Der er
indkøbt særlige numre til formålet (blå emaljeskilte) og disse skal bruges af hensyn til
ensartethed.


8. Vanding af have med slange er tilladt i tidsrummet kl. 18.00 til kl. 07.00. Vandingen må
kun foretages under opsyn. Badebassiner må max være på 1000 liter. Overskrides denne
volumen medfører det en bod på 100 kr pr påbegyndt M3. Gælder også ved opfyldning.
Regnvandsbassiner er undtaget denne bestemmelse. Højtryksrenser må benyttes i haven.


9. Alle haver skal have hæk mod vejen. Parkeringsplads skal være afgrænset fra haven i
form af hegn/levende hæk. Hæk/hegn mod vej må max være 1.80 cm. høj. Hækken skal
være klippet 2 gange årligt. 1/7 og 1/10. Ved plantning af hæk overalt i haven er pil ikke
tilladt.


10. Eksisterende stophaner skal vedligeholdes. stophanen skal være synlig i tilfælde af
uheld med vandet.


11. Udsendelse af brev fra bestyrelsen vedr. manglende vedligeholdelse af regler og øvrig
kommunikation/korrespondance foregår så vidt muligt via mail adresse. De der ikke har en
mailadresse kan få tilsendt pr. brev, dog mod gebyr som fastsættes efter Post Nords
gældende regler.
11a. Ved misligholdelse af haver, brud på regler i foreningen m.m. gives skriftlig advarsel =
1. gule kort. Herefter har havelejer 8 dage til at rette op på omtalte advarsel. Skulle dette
IKKE ske, gives samme skriftlige advarsel = 2. gule kort og her medfølger også bod på kr.
2
500 som opkræves ved efterfølgende haveleje. Igen har havelejer 8 dage til at rette op på
omtalte advarsel.
Herefter gives RØDT KORT og opsigelse indledes.
Efter ovenstående skriftlige henvendelser og medhørende bod om manglende
vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen ved uoverensstemmelse, på lejers regning,
få udarbejdet en rapport fra forbundets havekonsulent, som kan fastslå om haven er
tilstrækkelig vedligeholdt. Ligeledes kan lejer selv kontakte forbundets havekonsulent hvis
der er indvendinger mod evt. gule kort eller rødt kort. Udgift til havekonsulent pålægges også
her have lejer.
Jvf. kapitel 3 - Misligholdelse af lejemålet- sanktioner og ophævelse stk. 3.2


12. Indsendte forslag til generalforsamlingen skal efter godkendelse hænges op i
opslagskassen og optages på foreningens hjemmeside www.kolonihavenvenezuela.dk, så
de er synlige for have lejerne senest 8 dage før generalforsamlingen.


13.Festpladsen bag kiosken kan lejes mod betaling af 1000 kr. Betaling for leje skal ske
senest dagen før man ønsker at bruge pladsen. Det store telt er med i lejen. Ved ønske om
at leje plads og telt skal man henvende sig til det bestyrelse medlem der er ansvarlig for
udlejning. Festudvalget har dog altid førsteret til pladsen, dog ikke hvis et medlem har fået
godkendelse af dato. Oprydning på/ved festpladsen foretages af lejer, senest dagen efter
benyttelse af pladsen. Hvis det ikke sker sørger haveforeningens bestyrelse for oprydning
for have lejers regning.


14. Fremmøde til fællesarbejde i kolonien skal ske ved deltagelse af mindst 1 person pr.
havelod og mindst 1 gang årligt. Bod ved udeblivelse 500 kr. som opkræves med januar
haveleje året efter.
Bestyrelsen foretager registrering.
_________________________________________________________________________
Uddrag fra haveforeningens lejekontrakt med Randers kommune.
(kan ikke ændres på en generalforsamling)
Det er ikke tilladt at tilføje haverne jord til opfyldning udover det terrænet sætter sig. Hvis
man ønsker forhøjelse af terræn i haven, indsendes ansøgning til bestyrelsen. Undladelse af
at ansøge bestyrelsen ved opfyldning vil medføre en bod på kr. 500, efter 2 påbud om
fjernelse af opfyldningsmateriale.
For haverne ud mod fjorden gælder det at de skal vedligeholde en evt.
brinksikring/kystsikring efter kontraktens bestemmelser. (Kontrakt med Randers kommune)
En evt. kystsikring skal udføres som havnens øvrige brinksikringer med træpæle og som
havnens øvrige faskiner.
Der må etableres 1 bådplads mod vandet for haverne med følgende adresse.
Adelsvejen 2- 4- 6- 8- 10
Bådevænget 28- 32 - 34 -36- 38-40- 42- 44- 46- 48-- 50- 52- 54- 56- 58- 60- 62- 64- 66 & 68.
Bådpladsen må kun etableres til joller og mindre både. (Kanoer, kajakker og lignende) Større
både må ikke etablere bådplads og må ikke fortøjres ved haven. Fremleje af bådplads er
ikke tilladt.
Særlige regler er sidst redigeret efter generalforsamling 25. februar 2023

2. Stærkt lugtende materialer som f.eks. ko gødning må ikke tilføres i kolonien i perioden 15. april til 15. oktober. 

3. Køkkenaffald skal afleveres i lukkede poser i koloniens containere på Kronprinsvejen ud for nr. 4. Store sække skal tømmes ud i containeren så indholdet fylder mindst muligt. Containerne må ikke fyldes mere end låget kan lukkes. Papir og flaskecontainere er placeret samme sted. DER MÅ IKKE STILLES NOGET SOM HELST UDEN FOR CONTAINERNE. 

4. Der er indført kortsystem til baderum. Kortet koster 50 kr. som engangsbeløb. Herefter optankes kort til bad hos formanden. Det koster kr. 4 pr. gang for bad på 3 minutter, Der kan købes ekstra tid hvis det ønskes. Anvisning ved badet. Toiletter og bad er åbent i kioskens åbningstider. Hvis man ønsker at gøre brug af bad/toiletter uden for åbningstiden kan man låse sig ind med kortet. Taber man kortet eller forlægger det, er kort og evt. op tankede penge tabt. Toiletter og bad er lukkede udenfor sæsonen og kan ikke benyttes. 1 

5. Båd trailerplads Det er muligt for have lejere at leje en båd trailer plads, såfremt der er ledige pladser. Der oprettes venteliste. Max 1 bådtrailer plads pr. have lejer, dog kan der lejes 2 i en periode hvis der er ledige pladser. Og dette kun indtil venteliste opstår. Der er 12 pladser i alt. Pris 200 kr. pr. år. Depositum for nøgle 50 kr. Nøglen ombyttes 1 gang årligt, sammen med betaling for kommende sæson. Opbevaring af mindre både o.l i sæsonen skal ske på egen plads i fjorden eller ved offentligt ophalersted. Der må fra 14 dage efter åbning af kolonien og til 14 dage før lukning af kolonien ikke opbevares både i haven eller på havens p.plads. Både over 18 fod er ikke tilladt at opbevare i kolonien. 

6. 

I tidsrummet 15. maj til 15. september må motor- og eldrevne redskaber  på  søn- og  helligdage,  kun bruges mellem kl. 10 og kl. 12.

I forbindelse med nødvendig byggeri kan der søges dispensation fra ovenstående. Henvendelse til formanden eller bestyrelsen senest 3 dage forinden. Musik må ikke virke støjende på naboer og andre. Evt udendørs musik skal ophøre senest kl. 22 medmindre man har en aftale med naboer og andre der kan føle sig generet af musikken. Undtaget fra disse bestemmelser er musik på festpladsen og området bag kiosken i forbindelse med sommer/ efterårs fester eller ved private fester når pladsen bag kiosken er udlejet. 

7. Hver havelod skal have en postkasse ud mod vejen så man kan modtage haveblad, informationer og indkaldelser til generalforsamlinger. Postkassen kan bestå af en trækasse, rør eller metalkasse. Den bør om muligt være vandtæt. Alle haver skal være forsynet med havenummer ved indgangen til haven. Nummeret skal holdes synligt hele tiden. Der er indkøbt særlige numre til formålet (blå emaljeskilte) og disse skal bruges af hensyn til ensartethed. 

8. Vanding af have med slange er tilladt i tidsrummet kl. 18.00 til kl. 07.00. Vandingen må kun foretages under opsyn. Badebassiner må max være på 1000 liter. Overskrides denne volumen medfører det en bod på 100 kr. pr påbegyndt M3. Gælder også ved opfyldning. Regnvandsbassiner er undtaget denne bestemmelse. Højtryksrenser må benyttes i haven. 

9. Alle haver skal have hæk mod vejen. Parkeringsplads skal være afgrænset fra haven i form af hegn/levende hæk. Hæk/hegn mod vej må max være 1.80 cm. høj. Hækken skal være klippet 2 gange årligt. 1/7 og 1/10. Ved plantning af hæk overalt i haven er pil ikke tilladt. 

10. Eksisterende stophaner skal vedligeholdes. stophanen skal være synlig i tilfælde af uheld med vandet. 

11. Udsendelse af brev fra bestyrelsen vedr. manglende vedligeholdelse af regler og øvrig kommunikation/korrespondance foregår så vidt muligt via mail adresse. De der ikke har en mailadresse kan få tilsendt pr. brev, dog mod gebyr som fastsættes efter Post Nords gældende regler. 2 11a. Ved misligholdelse af haver, brud på regler i foreningen m.m. gives skriftlig advarsel = 1. gule kort. Herefter har havelejer 8 dage til at rette op på omtalte advarsel. Skulle dette IKKE ske, gives samme skriftlige advarsel = 2. gule kort og her medfølger også bod på kr. 500 som opkræves ved efterfølgende haveleje. Igen har havelejer 8 dage til at rette op på omtalte advarsel. Herefter gives RØDT KORT og opsigelse indledes. Efter ovenstående skriftlige henvendelser og medhørende bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen ved uoverensstemmelse, på lejers regning, få udarbejdet en rapport fra forbundets havekonsulent, som kan fastslå om haven er tilstrækkelig vedligeholdt. Ligeledes kan lejer selv kontakte forbundets havekonsulent hvis der er indvendinger mod evt. gule kort eller rødt kort. Udgift til havekonsulent pålægges også her havelejer. Jvf. kapitel 3 - Misligholdelse af lejemålet- sanktioner og ophævelse stk. 3.2 

12. Aflevering af Tro og Love erklæring vedr. lovpligtig brandforsikring Sker dette ikke inden automatisk fra have lejers side senest 1 måned efter overtagelse af haven, koster det havelejer 300 kr, som afregnes over næste haveleje. Indsendte forslag til generalforsamlingen skal efter godkendelse hænges op i opslagskassen og optages på foreningens hjemmeside www.kolonihavenvenezuela.dk, så de er synlige for have lejerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

13.Festpladsen bag kiosken kan lejes mod betaling af 1000 kr. Betaling for leje skal ske senest dagen før man ønsker at bruge pladsen. Det store telt er med i lejen. Ved ønske om at leje plads og telt skal man henvende sig til det bestyrelse medlem der er ansvarlig for udlejning. Festudvalget har dog altid førsteret til pladsen, dog ikke hvis et medlem har fået godkendelse af dato. Oprydning på/ved festpladsen foretages af lejer, senest dagen efter benyttelse af pladsen. Hvis det ikke sker sørger haveforeningens bestyrelse for oprydning for have lejers regning. 

14. Fremmøde til fællesarbejde i kolonien skal ske ved deltagelse af mindst 1 person pr. havelod og mindst 1 gang årligt. Bod ved udeblivelse 500 kr. som opkræves med januar haveleje året efter. Bestyrelsen foretager registrering.

________________________________________ 

Uddrag fra haveforeningens lejekontrakt med Rander kommune. (kan ikke ændres på en generalforsamling) Det er ikke tilladt at tilføje haverne jord til opfyldning udover det terrænet sætter sig. Hvis man ønsker forhøjelse af terræn i haven, indsendes ansøgning til bestyrelsen. Undladelse af at ansøge bestyrelsen ved opfyldning vil medføre en bod på kr. 500, efter 2 påbud om fjernelse af opfyldningsmateriale. For haverne ud mod fjorden gælder det at de skal vedligeholde en evt. brinksikring/kystsikring efter kontraktens bestemmelser. (Kontrakt med Rander kommune) 3 En evt. kystsikring skal udføres som havnens øvrige brinksikringer med træpæle og som havnens øvrige faskiner. Der må etableres 1 bådplads mod vandet for haverne med følgende adresse. Adelsvejen 2- 4- 6- 8- 10 Bådevænget 28- 32 - 34 -36- 38-40- 42- 44- 46- 48-- 50- 52- 54- 56- 58- 60- 62- 64- 66 & 68. Bådpladsen må kun etableres til joller og mindre både. (Kanoer, kajakker og lignende) Større både må ikke etablere bådplads og må ikke fortøjres ved haven. Fremleje af bådplads er ikke tilladt.

Haveforeningen Venezuelaś særlige regler er sidst redigeret efter generalforsamling 26. februar 2022. 

Søs Cordes McFeely 26.05.2022 17:17

Vedr. eldrevn haveredsk. Det læses: disse må KUN benyttes søndag 10-12. Hvad med andre dage? tekst bør ændres, så det ikke misforståes. Siger det bare

Helle Østergaard Thorsen 12.11.2021 04:03

Hejsa
Ja man skal være bosiddende i Randers kommune for at købe have hos os.

Lisbet Thomassen 08.11.2021 21:45

skal man bo i Randers kommune for at kunne købe en have hos jer?

Nyeste kommentarer

06.12 | 15:20

Nej desværre. Grunden lejer vi, men det der er placeret p...

05.12 | 21:01

er der pensionist kolonihaver i foreningen...

18.10 | 18:50

Er kiosken lukket?

12.10 | 17:00

Hej, hvad er der at haver og hus til salg?