Venezuela Kolonihave

Information

Kære kolonihavefolk.


Så er det tid til at få ordnet omkring kiosken, så vi er klar til åbningen d 25.3.

Derfor vil vi gerne have, at der er nogle af jer, der kommer og hjælper med at gøre klar lørdag d 18.3. fra kl. 10.

Meld gerne tilbage til mig på tlf. 27288351.Vi har et urealistisk meget meget stort vandforbrug.

Vi skal ha`  fundet ud af hvor vi har en vandsprængning/evt. Flere sprængninger.

Jeg opfordrer på det kraftigste jer alle til at tjekke ALLE STEDER om i/vi har utætheder.

Det kan virkelig være alle steder og det kan være meget svært at lokalisere.

Det kan f. Eks. være i jorden, under og bag huse.

Derfor har vi alle i fællesskab en forpligtigelse til at hjælpe hinanden.

Alternativt er vi nødt til at lukke HELT for vandet før tid.

Vi træffer en beslutning om det på lørdag, så gerne vær opmærksom på vores fælles problem.

Alle steder.

Helle

Kiosken

Resten af sæsonen er kiosken lukket om mandagen.

De øvrige dage er der åbent fra kl. 12.00 til 20.00.

Vandlukning

Til afslutning af sæsonen laver Ole aspargessuppe kl. 13 lørdag den 29. oktober og dette for alle medlemmer. Vi lukker for vandet søndag den 30. oktober kl. 11.

Fællesarbejde på lørdag den 27. August kl. 10-13

John har brug for 2-4 mand med Buskryddere og køre affald fra bagerst i kolonien.

Janne står for malerarbejde og kan bruge et par stykker til at hjælpe med det.

Lisbeth står for lugearbejde omkring kiosken og kan bruge flere hjælpere.

Bo laver vandledning ved kiosk, pissoir og toiletvognen. Der skal tages fliser op, håndgraves og fliser ned igen.. Bo har indtil nu 2 hjælpere udover ham selv. Han kan sagtens bruge 3 personer mere.

Vi mangler et par biler med trailer til haveaffald og andet til genbrugspladsen.

Giv gerne mig (Helle) en sms 28153405 om du kommer med en bil og trailer til hjælp med dette. Sådan vi ved hvem der kommer med bil og trailer.

1 har meldt sig.

Bestyrelsen sørger selvfølgelig for 1 øl/vand i pausen og når vi er færdige sørger vi for en øl/vand og Ole laver 2 frikadeller med rødkål og rugbrød til.

OBS: Tag gerne Buskryddere, trillebøre for nogens vedkommende, haveredskaber og andet med til dagen..

Vi ses lørdag

På bestyrelses vegne Helle

Haveforeningen Venezuela

Randers Anden 15. August 2022

Kære medlemmer

Sidste nyt fra NR. BORUP MASKINSTATION vedr. tilslutning af JERES EGNE vandledninger.

NÅR i har fået en stophane er der vand tilsluttet på denne.

Og det er der også på den gamle streng indtil vi lukker for vandet i år. (sommertid slut)

MEN ØNSKER I HVER ISÆR at få hjælp af NR. BORUP MASKINSTATION til at koble jeres eget vand på den nye stophane SKAL I SELV RINGE DERUD.

TLF. Niels Harder 86420828, så er han FRA ONSDAG DENNE UGE KLAR TIL AT TAGE TELEFONEN.

Etablering af nye vandledninger

Efter en snak med Harder fra Nr. Borup maskinstation i går har jeg besluttet at slå dette op. Etablering af nye vandledninger er en beslutning der er truffet på en generalforsamling af medlemmer der selvfølgelig mødte op på dagen. Møder man ikke op sådan en dag er man selvfølgelig uden indflydelse på dette!!!! Forslaget var fremlagt af bestyrelsen og blev godkendt.

Arbejdet går i gang en af dagene og er der noget utilfredshed eller spørgsmål af nogen art bedes i kontakte mig eller en fra bestyrelsen. I skal ikke ringe til Nr. Borup Maskinstation. De kan ikke håndtere at mange medlemmer ringer dem op.

Aftalen er at har i brug for hjælp til at få tilkoblet jeres eget system til den nye stophane SKAL i selv kontakte dem når de enten er på jeres vej eller når de nærmer sig.

Mvh. Helle

Vandåbning

Vi åbner for vandet den 26. marts kl. 11.00

Kiosken åbner samme dag med ny forpagter Ole. Kom og hils på.

Kl. ca. 12 har Janne og Brian sørget for, at der er tarteletter til medlemmerne.

Alle bedes være i deres have (eller aftal med naboen) for at tjekke om der er eventuelle vandsprængninger. Kig også de næste dage for samme.

På bestyrelsens vegne

Helle

Haveforeningen Venezuela.

Generalforsamling lørdag den 22.  februar 2022 kl. 13.

1.     Velkomst ved formand Helle Østergaard.

2.     Valg af dirigent: Karsten Skovsgaard er valgt.

3.     Registrering af fremmødte haver: 49 stemmeberettigede haver.

4.     Valg af referent: Janne Westlund.

5.     Nedsættelse af stemmeudvalg: Christian Østergaard Thorsen , Karsten Skovsgaard og Jan Christiansen er valgt.

6.     Formandens beretning: Vedhæftet bilag til referatet.

Formandens beretning er godkendt.

7.     Fremlæggelse af regnskab v. Bitten kredskasserer. Vedhæftet bilag.

(Underskud på 58.438,52-kr).

Regnskabet er taget til efterretning.

8.     Indkomne forslag – de 2 første forslag er en tilføjelse af nye punkter i vores særlige regler.

Forslag 1: Fremmøde til fællesarbejde i kolonien skal ske ved deltagelse af mindst en person pr. havelod og mindst en gang årligt.

Registrering foregår af bestyrelsen.

Forslag 1 vedtaget ved håndsoprækning.

Bod ved udeblivelse 500,- kr. som opkræves med januar haveleje året efter.

Forslag 2: Punkt 13 i særlige regler – festpladsen kan lejes for 1000,- kr (mod tidligere 500,- kr.).

Forslag vedtaget ved håndsoprækning.

.

Forslag 3:Der tilføjes denne regel til vores særlige regler i Venezuela:

Ved misligholdelse af haver, brud på regler i foreningen m.m. gives en skriftlig advarsel = 1. gule kort. Herefter har havelejer 8 dage til at rette op på omtalte advarsel.

Skulle dette IKKE ske, gives samme skriftlige advarsel = 2. gule kort. Med 2. gule kort følger også en bod på 500,-kr. som opkræves efterfølgende haveleje. Igen har have-lejer 8 dage til at rette op på omtalte advarsel.

Herefter gives rødt kort og opsigelse indledes.

Efter ovenstående skriftlige henvendelser og medhørende bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen ved uoverensstemmelse, på lejers regning, få udarbejdet en rapport fra forbundets havekonsulent, som kan fastslå om haven er tilstrækkelig vedligeholdt.

Ligeledes kan have-lejer selv kontakte forbundets havekonsulent hvis der er indvendinger mod evt. gule kort eller rødt kort. Udgift til havekonsulent pålægges også her have-lejer.

Der stemmes om bod efter 2. gule kort på 500,- kr., samt tilføjelse til foreningens særlige regler.

Forslag vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag 4: Forslag til lån etablering af nye vandledninger i kolonien.

Tilbuddet lyder på 550.000,-kr. (plus/minus). Løbetid på lånet er på 10 år. Afdrages på 6000,- pr. måned.

Dvs. 252,-kr. pr. havelod hvert halve år.

Vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag 5: Der foreslås at reglen om brug af el- og motordrevne maskiner, tilføjes: det er muligt at bruge el- og motordrevne maskiner søn- og helligdage mellem kl. 10 og 12.

Dette af hensyn til dem der arbejder og at det danske vejr ikke nødvendigvis tillader græsslåning de øvrige dage.

Forslaget er vedtaget ved afstemning - 25 for – 22 imod.

Forslag 6: Det pålægges at bestyrelsen laver et budget hvert år.

Forslaget er forkastet ved håndsoprækning.

Forslag 7: Bålpladsen omdannes til parkeringspladser.

Begrundelse: Da der åbenbart til tider er mangel på gæsteparkeringspladser foreslås det, at bålpladsen omdannes til parkeringspladser til gavn for hele kolonien.

Forslaget trukket tilbage – vi har ikke råderet over den gamle bålplads – det er alene kommunen der har råderet over pladsen.

Forslag 8: Der bliver stillet til forslag at bestyrelsen pålægges at etablere veje/reetablere vejene i Haveforeningen.

-         Vi pålægger bestyrelsen, at få vejene i haveforeningen reetableret/etableret som brugbare gå- og kørevenlige veje, der kan holde til de særlige vejrforhold vi er underlagt.

Dette skal ske indenfor den eksisterende økonomi, der blev forbedret med en stigning på 600,- kr. pr. år pr. grund til sidste generalforsamling.

En udarbejdet plan der kan strække sig over 3 år for at få alle vejene lavet, vil være acceptabel.

Punktet uddybes på generalforsamlingen.

Forslaget trækkes tilbage.

9.     Valg af formand: Helle Østergaard Thorsen er valgt.

10.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Bjarne Sørensen, Lene Jakobsen og Povl Møller

Lene Jacobsen genopstiller

Kate Holmegaard stiller op

Lisbeth Nielsen stiller op

De er valgt.

11.                   Valg af 2 suppleanter til bestyrelse (1 årig periode):

Christian Østergaard Thorsen – Kongevejen 8.

Gitte Hartvig Nørgaard - Baronessevejen 3

12.                   Valg af festudvalg:

Jan Hartvig Nørgaard - Baronessevejen 3

Stine Annesen – Hertugvejen 25

Jan Christiansen – Kronprinsvejen 14.

13.                   Valg af hjælpere til festudvalg:

Inge Josephsen – Grevindevejen 23

Kate Holmegaard – Kronprinsvejen 24

Christian Østergaard Thorsen – Kongevejen 8

Camilla S. Hornbæk – Kronprinsvejen 20

Helle Søberg – Kongevejen 7

Povl Møller – Bådevænget 26

14.                   Valg af revisor til festudvalg:

Vibeke Dalsgaard.

15.                   Valg af delegerede til kredsgeneralforsamling (bestyrelse plus suppleanter 4). Jens Martin Jensen – Kronprinsvejen 18

Rene Rasmussen – Grevindevejen 1

Vibeke Dalsgaard – Baronessevejen 14

Jan Christiansen – Kronprinsvejen 14

Næste kredsgeneralforsamling er 18. juni kl. 13.

16.                   Valg af suppleanter til kredsgeneralforsamling (gerne 6 personer).

Heidi Kristensen – baronessevejen 16

Karsten Skovsgaard – Kronprinsvejen 18

Jytte Lindenfeldt – Adelsvejen 2

Inge Josephsen – Grevindevejen 23

Gitte Nørggard – Baronessevejen 3

Inge Thomassen – Baronessevejen 3.

17.                   Evt.

Der bliver spurgt til klimabro – vi er omkranset af fredet område. Det kommer ikke til at berøre Venezuela.

Kate gør opmærksom på de rystelser der påvirker de huse der støder op til Bygma. Kate har teten på kontakt til Bygma.

Der er fundet en kioskforpagter – Ole Johannesen.

Der bliver spurgt til vores lejekontrakt med kommunen – der er ikke udløbsdato på vores lejekontrakt.

OBS OBS

Kære medlemmer

Så er det snart tid til vores generalforsamling for 2022.

Ønsker du at indsende forslag til behandling på kommende generalforsamling SKAL disse være indsendt til i foreningen på

eller være i min postkasse Hertugvejen 26

SENEST lørdag den 12. februar 2022 Haveforeningen Venezuela

Generalforsamling lørdag den 26. februar 2022 kl. 13

i Fritidscentret Vestergade 15 8900 Randers C

1.Velkomst

2.Valg af dirigent

3.Registrering af fremmødte haver

4.Valg af referent

5.Nedsættelse af stemmeudvalg

6.Formandens beretning

7.Fremlæggelse af regnskab v. Bitten Kredskasserer

8.Indkomne forslag

9.Valg af formand

10.Valg af bestyrelsesmedlemmer –

På valg er: Bjarne og Lene Poul

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse (1 årig periode)

12. Valg af festudvalg

13. Valg af hjælpere til festudvalg

14. Valg af revisor til festudvalg

15. Valg af delegerede til kredsgeneralforsamling (bestyrelse plus suppleanter 4)

16. Valg af suppleanter til kredsgeneralforsamling (gerne 6 personer)

17. Evt.

Bestyrelsens forslag til ændringer/tilføjelse til særlige regler Venezuela.

Punkt 13 i Særlige regler:

Festpladsen bag kiosken kan lejes mod betaling af 500 kr. …osv.

Bestyrelsen foreslår lejen forhøjes til 1000 kr.

Tilføjelse af nye punkter:

1. Fremmøde til fællesarbejde i kolonien skal ske ved

deltagelse af mindst 1 person pr. havelod og mindst 1 gang  årligt.

Bod ved udeblivelse 500 kr. som opkræves med januar

haveleje året efter.

Registrering foregår af bestyrelsen.

2. Ved misligholdelse af haver, brud på regler i foreningen  m.m gives en skriftlig advarsel = 1. gule kort.

Herefter har havelejer 8 dage til at rette op på omtalte

advarsel.

Skulle dette ikke ske, gives samme skriftlige advarsel

= 2. gule kort. Med 2. gule kort følger også en bod på 500  kr. som opkræves ved efterfølgende haveleje. 

Igen har  havelejer 8 dage til at rette op på omtalte advarsel.

Herefter gives rødt kort og opsigelse indledes.

Efter ovenstående skriftlige henvendelser og medhørende  bod om manglende vedligeholdelse af haven, kan  haveforeningen ved uoverensstemmelse, på lejers  regning, få udarbejdet en rapport fra forbundets

havekonsulent, som kan fastslå om haven er tilstrækkelig  vedligeholdt.

Ligeledes kan havelejer selv kontakte forbundets

havekonsulent hvis der er indvendinger mod evt. gule kort  eller rødt kort. Udgift til havekonsulent pålægges også her  have lejer.

Jvf. kapitel 3 - Misligholdelse af lejemålet - sanktioner og  ophævelse stk. 3.2

_____________________________________________________

Forslag til lån til etablering af nye vandledninger i kolonien.

Tilbud på 550.000 kr. plus minus

Løbetid på lånet er 10 år.

Afdrages med 6000 pr, måned

Dvs. 252,- kr. pr. havelod hvert ½ år.

______________________________________________________

Indkomne forslag

Jeg foreslår at reglen om brug af el- og motordrevne maskiner, ændres  til det er muligt at bruge el og motordrevne maskiner om søndage og  helligdage mellem kl. 10 og 12.

Dette af hensyn til dem der arbejder og at det danske vejr ikke  nødvendigvis tillader græsslåning de øvrige dage.

Mvh

Lene Jacobsen

Fyrstevejen 3

_________________________________________________________

Forslag 1.

Det pålægges bestyrelsen hvert år at fremlægge et budget på den årlige generalforsamling.

Forslag 2.

Forslag til anvendelse af bålpladsen:

Bålpladsen omdannes til parkeringspladser.

Begrundelse: Da der åbenbart til tider er mangel på gæsteparkeringspladser foreslåes det, at

bålpladsen omdannes til parkeringspladser til gavn for hele kolonien.

Med venlig hilsen

Jytte Lindenfeldt , Adelsvejen 2.

11.02.2022

___________________________________________________________

-Vi pålægger bestyrelsen, at få vejene i haveforeningen reetableret/etableret som brugbare gå- og

kørevenlige veje, der kan holde til de særlige vejrforhold vi er underlagt.

Dette skal ske indenfor den eksisterende økonomi, der blev forbedret med en stigning på 600 kr. pr. år

pr. grund til sidste generalforsamling.

En udarbejdet plan der kan strække sig over 3 år for at få alle vejene lavet, vil være acceptabel.

Punktet uddybes på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Kate Holmegaard

Kronprinsvejen

Undersøgelse om miljø i kolonihaver

Miljøudvalget i Kolonihaveforbundet har udsendt et spørgeskema vedrørende miljø til alle kolonihavemedlemmer.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne her i Venezuela til at deltage i undersøgelsen.

Helle

2. december 2021

Havenyt

Vi har desværre opdaget en fejl i Havenyt på side 7 under  kontorets åbningstider.

Der står i januar måned: onsdag den 13.

Det er en fejl, det skal være:  ONSDAG DEN 19 JANUAR.

Der sættes seddel op i dørvinduet på kontoret, men det

man jo først ser, når man står der.

Bladet er afleveret til postomdeling, alle modtager det om nogle dage.

PVA Bladudvalget

1. december 2021

Havenyt

Indleveringsdatoer til Havenyt 2022

Nr. 1: Onsdag d. 19. januar

Nr. 2: Onsdag d. 16. februar

Nr. 3: Onsdag d. 16. marts

Nr. 4: Onsdag d. 20. april

Nr. 5: Onsdag d. 18. maj

Nr. 6: Onsdag d. 29. juni

Nr. 7: Onsdag d. 17. august

Nr. 8: Onsdag d. 16. november 

Bladet udkommer ca. 14 dage efter indleveringsdatoen.

Vær opmærksom på, at indlæg til bladet skal være kontoret i hænde senest kl. 17.00 om onsdagen.

Bladudvalget.

1. december 2021

Generalforsamling

Fritidscentret Vestergade, lørdag den 26. februar 2022.

Båd trailerplads

John er nu klar til at udlevere nøgler til bådtrailer pladsen. 

Til jer der havde nøgle tidligere, I skal komme og aflevere den gamle nøgle for at få udleveret en ny. Nøglen koster 50 kr. i depositum og

200 kr. årligt.

Herefter kan nye få en mulighed såfremt der er pladser. Ellers optages I på venteliste hos John..

Ternen

Der har været forespørgsel fra medlemmer vedr. brug af Ternen i vinterperioden.

Bestyrelsen har drøftet det og der var enighed om at det ikke er en mulighed..

Der er flere argumenter for dette.

F. eks. har vi ikke sanitære forhold til det og der er lukket for vandet. Øgede strømudgifter som skal betales af alle medlemmer samt tidligere er det oplevet at køkkengrej og meget andet forsvandt.

Kontakt til Kredsen

Per Sørensen     40433516   pogl@youmail.dk

Kai Søe Gade    23710685   kai.gade@webspeed.dk

De 2 personer kan kontaktes, hvis det drejer sig om salg/køb af  have – byggeansøgning – vurdering m.m.

Man kan ikke bare komme på kontoret onsdag, som vi plejer.

Man kan aftale et åbningstidspunkt med kontaktpersonerne

Enten på telefonen eller på mail for behandling af disse sager.

Gunnar Vitting

27. marts 2020

Søs Cordes McFeely 05.05.2022 07:37

Jeg vil foreslå,at referatet fra GF bliver omdelt.Var på job til GF, har ikke vidst at ref IKKE blev omdelt.Har ikke vidst om vandrør/bøder,nye regler etc.

Annette 24.06.2018 17:31

Tusind tak for roserne Søren, det er udelukkende frivillige kræfter der har udført arbejdet.
Det er bestemt vellykket.
Mvh. Annette

Søren Christensen 23.06.2018 13:09

Jeg vil "bare sige" TAK - superflot, det nogle af Jer har lavet fra broen hele vejen hen til kiosken. Cykelsti kantet med flotte hvide sten, og 15 km/t skiltet

Gunnar Vitting 27.07.2015 09:33

Vejsøm o.a.
Der er desværre sket en forsinkelse af ovenstående , men de kommer . Samtidig
kommer der skilt der viser at her er der cykelsti.
V.H. Gunnar Vitting

Gunar Vitting 25.05.2014 08:51

Ebbe . jeg kan ikke siger noget konkret før vi har modtaget det gyldige refrerat
fra møde , så vi må alle vente. Hilsen Gunnar

Ebbe Vej 5 Have 102 23.05.2014 19:06

Hejsa Bestyrelse/Gunnar noget nyt om mødet,-med kommunen i april,- om hovedvejens beskaffenhed,-

ebbe vej 5 have 102 08.04.2014 08:33

Det positive er: at drænet /brøndene for vej 4 og 5 virker fantastisk,-det kæmpe hul udfor vej 4 er væk,håber i får et godt møde med kommunen

ebbe vej 5 have 102 08.04.2014 08:27

Alletider,s Gunnar,-så er der skred i tingene,-dejligt.
Det undre mig at stykket fra broen/bækken til kiosken er det værste,sådan har det ikke altid været,

ebbe vej 5 have 102 07.04.2014 21:19

Kære Helle,-inge,-igen,-igen,-
Det er ikke ligesom nok,- er Vi enig om at kommunen er forpligtigt,-
og de er til for os,- og ikke omvendt
bedste hiolsner Ebbe

Gunnar Vitting 08.04.2014 07:37

Hej Ebbe .
Vi skal til møde med kommunen her i april hvor bl.a. hovedvejen skal drøftes . Der kommer svar nå mødet er overstået . Hilsen Gunnar

ebbe vej 5 have 102 06.04.2014 20:47

Hejsa Bestyrelse
Måske skulle det være tid at bede kommunen,-Driften om at vedligeholde hovedvejen,-
bedste hilsner Ebbe

GUNNAR VITTING 08.04.2014 07:32

EBBE , KOMMUNEN ER KONTAKTET FORLÆNGST , DER ER INSPEKTION AF VEJEN IDAG ELLER ONSDAG , SÅ MÅ VI SE . DER ER JO MEGET VAND PÅ VEJEN . HILSEN GUNNAR

Helle 07.04.2014 19:04

Hej Ebbe igen igen
Det er sørme gjort for mere end 14 dage siden. Som sagt tidligere kommer kommunen ikke dagen efter vi kalder.

Nyeste kommentarer

06.12 | 15:20

Nej desværre. Grunden lejer vi, men det der er placeret p...

05.12 | 21:01

er der pensionist kolonihaver i foreningen...

18.10 | 18:50

Er kiosken lukket?

12.10 | 17:00

Hej, hvad er der at haver og hus til salg?